ΜΕΝΟΥ
Η εταιρεία

H εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Στόχος είναι η προσφορά αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες διασφαλίζουν μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλειας με τους πελάτες μας.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς
  • Μελέτες βιωσιμότητας, εκπόνηση, παρακολούθηση, διαχείριση επιχειρησιακών σχεδίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ καθώς και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Aναδιάρθρωση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση, εξωδικαστικός συμβιβασμός.
  • Χρηματοδοτήσεις και δανειοδοτήσεις μέσω του Ευρωπαικού Ταμείου Επενδύσεων και Eυρωπαικών Eγγυοδοτικών Tαμείων.
  • Τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων.
  • Aνάπτυξη και εγκατάσταση διαχειριστκών συστημάτων – προτύπων.
  • Εκπόνηση πλάνων επιχειρηματικής συνέχειας (business continuity plan) και αποκατάστασης από πιθανές κρίσεις – καταστροφές (disaster recovery plan).
  • Eκπόνηση μελετών επιχειρηματικού ρίσκου (risk assessment).
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρία «ΟΘΩΝΑΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Πρότυπο ISO 9001:2015 πιστοποιημένο από την QMSCERT, με κύριο στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων των έργων που αναλαμβάνει με απόλυτη δέσμευση στην ποιότητα και την τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Επίσης στην εταιρία είναι εγκαταστημένο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 που καλύπτει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσω του συστήματος αναγνωρίζονται, παρακολουθούνται και μετρούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, θέτοντας παράλληλα σαφείς, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς περιβαλλοντικούς στόχους.

Με σκοπό την προστασία της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, έχει σχεδιασθεί και εγκαστασταθεί Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013. Στόχος είναι η διατήρηση της εμπιστετικότητας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τα έργα που αναλαμβάνει και υλοποιεί η εταιρία.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Η εταιρία «ΟΘΩΝΑΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι εγγεγραμένη στο μητρώο παρόχων παροχής υπηρεσιών των ακόλουθων δημόσιων οργανισμών:

– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».
– Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ).
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔΠΑΑ).
– Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ).
– Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
– Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου.