ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο τoυ προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο τoυ προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» του ΕΠΑνΕΚ που αφορούσε την ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η εταιρία μας υπέβαλε τριάντα δύο (32) επενδυτικά σχέδια για λογαριασμό πελατών της και έλαβαν όλα τα έργα την έγκριση της επιχορήγησης.

παλαιότερο άρθρο νεότερο άρθρο