ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Περιγραφή Προγράμματος

Στο Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399 και στην κατηγορία επενδύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» υπάγονται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσειων που αφορούν κυρίως τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και του τουρισμού (ξενοδοχειακές μονάδες 3* και άνω).

Δικαιούχοι Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, λειτουργούν νόμιμα και δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι ατομικές επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000€ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000€ υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
  2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
  3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
  4. Μεταφορικά Μέσα.
  5. Λοιπός Εξοπλισμός (τηλεφωνικά κέντρα κλπ).
  6. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών.

Ελάχιστος Προυπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

  1. Μεγάλες Επιχειρήσεις: Από 500.000 €
  2. Μεσαίες Επιχειρήσεις: Από 250.000 €
  3. Μικρές Επιχειρήσεις: Από 150.000 €
  4. Πολύ Μικρές: Από 100.000 €

Ποσοστό Επιχορήγησης ή Φορολογικής Απαλλαγής

1.Φορολογική Απαλλαγή: έως 55% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης.

2.Επιχορήγηση: έως 38,5% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ημερομηνία Υποβολής

Αναμένεται σύντομα η νέα περίοδος υποβολής.

02.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ_ΓΕΝΙΚΗ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
PDF dwl