ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Περιγραφή Προγράμματος

Στο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 υπάγονται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση μονάδος, την επέκταση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδος, την διαφοροποίηση της παραγωγής  σε νέα προιόντα και την θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά σχέδια σε  12 καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου ως ακολούθως;

 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός.
 2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση.
 3. Νέο επιχειρείν.
 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
 5. Έρευνα και καινοτομία.
 6.  Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία.
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 8. Επιχερηματική Εξωστρέφεια.
 9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων.
 10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
 11. Μεγάλες Επενδύσεις.
 12. Ευρωπαικές Αλυσίδες Αξίας,

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, λειτουργούν νόμιμα και δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

 1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος  Χώρου.
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
 3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
 4. Μεταφορικά Μέσα εντός της επιχείρησης.
 5. Εξοπλισμός παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων..

Ελάχιστος Προυπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Μεγάλες Επιχειρήσεις: Από 1.000.000€ .
 2. Μεσαίες Επιχειρήσεις: Από 500.000 €.
 3. Μικρές Επιχειρήσεις: Από 250.000 €.
 4. Πολύ Μικρές: Από 100.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης ή Φορολογικής Απαλλαγής

Παρέχονται ενισχύσεις έως 70% με την μορφή της επιχορήγησης, φορολογικής απαλλαγής, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που ευρίσκεται η επιχείρηση και την ιδιότητα της επιχείρησης (μικρή – μεσαία – μεγάλη).

Ημερομηνία Υποβολής

Αναμένεται σύντομα η νέα περίοδος υποβολής.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του Αναπτυξιακού Νόμου.

04 -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887
PDF dwl