ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Περιγραφή Προγράμματος

Στο Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399 και στην κατηγορία επενδύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» υπάγονται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης όσον αφορά στην προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής

Δικαιούχοι Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, λειτουργούν νόμιμα και δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

Οι ατομικές επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000€ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000€ υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
  2. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
  3. 3. Μεταφορικά Μέσα.

Ελάχιστος Προυπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

  1. Μεγάλες Επιχειρήσεις: Από 500.000€.
  2. Μεσαίες Επιχειρήσεις: Από 250.000 €.
  3. Μικρές Επιχειρήσεις: Από 150.000 €.
  4. Πολύ Μικρές: Από 100.000 €.

Ποσοστό Φορολογικής Απαλλαγής

Φορολογική Απαλλαγή: έως 55% επι του προυπολογισμού της επένδυσης.

Ημερομηνία Υποβολής

Αναμένεται σύντομα η νέα περίοδος υποβολής.

03 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
PDF dwl