ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
«ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

Δικαιούχοι Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ),

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. 
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
 3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
 4. Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός.
 5. Λοιπός Εξοπλισμός.
 6. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Μεγάλες Επιχειρήσεις: Από 1.000.000 €.
 2. Μεσαίες Επιχειρήσεις: Από 500.000 €.
 3. Μικρές Επιχειρήσεις: Από 250.000 €.
 4. Πολύ Μικρές: Από 100.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης 

Τα ποσοστά ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου στην κατηγορία επενδύσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ » σε συνδυασμό με το είδος της ενίσχυσης που υπάγεται η επιχείρηση, είναι τα ακόλουθα:

 • Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).
 • Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός από το κίνητρο της επιχορήγησης. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, τα κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός από το κίνητρο της επιχορήγησης.

Ημερομηνία Υποβολής 

Από 5/9/2022 έως 5/12/2022.

04 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
PDF dwl