ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ),

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. 
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές  εγκαταστάσεις.
 3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
 4. Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός.
 5. Λοιπός Εξοπλισμός.
 6. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Μεγάλες Επιχειρήσεις: Από 1.000.000 €.
 2. Μεσαίες Επιχειρήσεις: Από 500.000 €.
 3. Μικρές Επιχειρήσεις: Από 250.000 €.
 4. Πολύ Μικρές: Από 100.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης 

Τα ποσοστά ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου στην κατηγορία επενδύσεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» σε συνδυασμό με το είδος της ενίσχυσης που υπάγεται η επιχείρηση, είναι τα ακόλουθα:

 • Φορολογική απαλλαγή, έως 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και εφόσον ανήκει στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους.
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες, επιχορήγηση  70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης σε συνάρτηση με το μέγεθος της επιχείρησης

Ημερομηνία Υποβολής 

Από 27/7/2022 έως 31/10/2022.

05 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
PDF dwl