ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Περιγραφή Προγράμματος

Στην κατηγορία επενδύσεων «Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Πρωτογενής Τομέας» υπάγονται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα της μεταποίησης του γεωργικού προϊόντος και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

Δικαιούχοι Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), ενώ επίσης επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. 
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
 3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
 4. Μεταφορικά Μέσα. 
 5. Λοιπός Εξοπλισμός.
 6. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Μεγάλες Επιχειρήσεις: Από 1.000.000 €.
 2. Μεσαίες Επιχειρήσεις: Από 500.000 €.
 3. Μικρές Επιχειρήσεις: Από 250.000 €.
 4. Πολύ Μικρές: Από 100.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται την περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής δεν μπορεί να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€).

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της μεταποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000€)

Τα ποσοστά ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου στην κατηγορία επενδύσεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΠΡΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ» σε συνδυασμό με το είδος της ενίσχυσης που υπάγεται η επιχείρηση, είναι τα ακόλουθα:

 • Φορολογική απαλλαγή, έως 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και εφόσον ανήκει στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους.
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες, επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης σε συνάρτηση με το μέγεθος της επιχείρησης.

Ημερομηνία Υποβολής 

Από 3/10/2022 έως 30/12/2022.

03 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
PDF dwl