ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΜΕ Α.Μ.Θ.»

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να συμβάλει στην παραγωγή νέων, καινοτόμων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές  και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας, όπου απαιτείται Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος  και στην περίπτωση που ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της τελευταίας διετίας να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
  2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
  3. Μεταφορικά Μέσα.
  4. Λοιπός Εξοπλισμός (Έπιπλα, τηλεφωνικά κέντρα κλπ).
  5. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
  6. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Από 60.000€  έως 800.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης

55% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Ημερομηνία Υποβολής

Από 18/2/2020 έως τις 14/7/2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΑΜΘ
PDF dwl