ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΜΕ Α.Μ.Θ.»

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα  στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση, πολύ μικρών,  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σκοπός της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υπό ίδρυση  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
  2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
  3. Μεταφορικά Μέσα.
  4. Λοιπός Εξοπλισμός (Έπιπλα, τηλεφωνικά κέντρα κλπ).
  5. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
  6. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Από 20.000€  έως 285.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης

70% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Ημερομηνία Υποβολής

Από 18/2/2020 έως τις 16/6/2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΑΜΘ
PDF dwl
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΜΕ ΑΜΘ
PDF dwl