ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29»

Περιγραφή Προγράμματος

Η δράση έχει ως βασικό στόχο την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες.

Δικαιούχοι Προγράμματος

«Δυνητικοί δικαιούχοι» -ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Σε κάθε νέα επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 14.800 € και η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι 12 μήνες.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Εώς 100% επι του συνολικού ποσού επένδυσης.

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 10/5/2021 και λήγει στις 10/6/2021.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ
PDF dwl