ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ, λειτουργούν νομίμως και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022 και τηρούν απλογραφικά – διπλογραφικά βιβλία.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αφορά την αγορά hardware και software, όπως π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, server, λογισμικά κλπ.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 2.000  για έσοδα μικρότερα των 20.000€  και σε 1.500  για έσοδα μεγαλύτερα των 20.000€.

Ημερομηνία Υποβολής

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 9/3/2022 και λήγει στις 18/4/2022.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος.

03 -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
PDF dwl