ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους

Δικαιούχοι Προγράμματος

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης,

για το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και να απασχολούν έως 50 ΕΜΕ

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Παραγωγικός, μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός.
  2. Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας – Α.Π.Ε.
  3. Εξοπλισμός ΤΠΕ και εξειδικευμένο λογισμικό.
  4. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών.
  5. Μεταφορικά μέσα.
  6. Ψηφιακή Προβολή.
  7. Υπηρεσίες σχεδιασμού ετικέτας, συσκευασιών.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Από 20.000€  έως 200.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης

50% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Ημερομηνία Υποβολής

Μέχρι 31/1/2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΜΕ νεο
PDF dwl