ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και νέες επιχειρήσεις οι οποίες που έχουν συσταθεί πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επίσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
  2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
  3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
  4. Μεταφορικά Μέσα.
  5. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
  6. Συμμετοχή σε εκθέσεις.

Προυπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Από 400.000€  έως 3.000.000 €.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Έως 55% επι του προυπολογισμού της επένδυσης.

Ημερομηνία Υποβολής

Από 7/9/2020 μέχρι 29/1/2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
PDF dwl