ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΜΕ»

Το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ., χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) διακριτές δράσεις, καθεμία από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

ΔΡΑΣΗ 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως και 1.000.000 ευρώ.

ΔΡΑΣΗ 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είτε μόνο στη δράση 1 –  «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος

01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
PDF dwl