ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας, να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές 

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022 και απασχολούν από 0,01 ΕΜΕ – 250 ΕΜΕ.

Δαπάνες Προγράμματος

Το πρόγραμμα  θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η αξία των επιταγών (vouchers) κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ετήσιες μονάδες απασχόλησης ΕΜΕ του 2021

Προυπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης 

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται μεταξύ 1.000 € – 20.000 €.  

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 90%.

Ημερομηνία Υποβολής 

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 22/6/2022.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ
PDF dwl