ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Περιγραφή Προγράμματος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης , έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022 και απασχολούν από 0 ΕΜΕ – 250 ΕΜΕ.

Δαπάνες Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση EFT/POS.
  • Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει
  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
  • Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS.

Ποσοστό Επιχορήγησης 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 90%.

Ημερομηνία Υποβολής 

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 22/6/2022.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
PDF dwl