ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων  για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Δικαιούχοι Προγράμματος

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ειδικότερα: 

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

  1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος Χώρου.
  2. Μηχανολογικός εξοπλισμός, τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις.
  3. Εξοπλισμός και συστήματα πληροφορικής, λογισμικό.
  4. Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται μεταξύ 250.000 € – 6.000.000 €.  

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως το 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και της Περιφέρειας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ημερομηνία Υποβολής 

Η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ξεκινά στις 23/11/2022 και λήγει στις 23/1/2023.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του προγράμματος.

01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
PDF dwl