ΜΕΝΟΥ
previous επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει δάνεια με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση  ενός ευρέως φάσματος έργων υποδομών, με έμφαση στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, την προστασία  του περιβάλλοντος και στη δημιουργία αστικών και νησιωτικών υποδομών μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας καθώς και στην  αστική ανάπτυξη.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Επίσης οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις ούτε να ευρίσκονται υπο πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.

Επιλέξιμες Δαπάνες Προγράμματος

Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι  δαπάνες κατασκευής και προμήθειας παγίων στοιχείων, οι αμοιβές συμβούλων και μελετητών εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του έργου και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και υλοποίησή του, η αγορά γης ως 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών μόνο για έργα αστικής ανάπλασης.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι  δαπάνες κατασκευής και προμήθειας παγίων στοιχείων, οι αμοιβές συμβούλων και μελετητών εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του έργου και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και υλοποίησή του, η αγορά γης ως 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών μόνο για έργα αστικής ανάπλασης.

Ημερομηνία Υποβολής

Από 17/9/2019 και μέχρι 31/12/2023

ΤΑΜΥΠΟΔ_ενημερωτικό
PDF dwl