ΜΕΝΟΥ
Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Οι συνεχείς αλλαγές του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στα μεταβαλλόμενα χρηματοοικονομικά δεδομένα και για τον λόγο αυτόν απαιτείται να υπάρχει στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός που να οδηγεί σε αναδιοργάνωση των διοικητικών, διαχειριστικών και παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον αποτελούν και μια ευκαιρία ριζικής αναδιάρθρωσης της λειτουργίας πολλών εξ’ αυτών με στόχο:

 • την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ρευστότητας και ανταπόκρισης στα χρηματοδοτικά βάρη και τις λοιπές υποχρεώσεις,
 • τη δημιουργία βασικών προϋποθέσεων σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η εταιρία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό παρέχει υπηρεσίες που αφορούν:

 • Υλοποίηση Μελέτης Διαγνωστικού Ελέγχουγια τον εντοπισμό του συνόλου των κρίσιμων θεμάτων και σημαντικών ευκαιριών  για την επιχείρηση,
 • Διαμόρφωση Προτάσεων για την χρηματοοικονομική ή/και την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης,
 • Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσηςμε μετρήσιμα και συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική αναδιάρθρωση της επιχείρησης σε θέματα όπως (ενδεικτικά):
  • Ρυθμίσεις με τράπεζες,
  • Ανάπτυξη πωλήσεων και εργασιών,
  • Μείωση λειτουργικού κόστους,
  • Αναδιάταξη επιχειρηματικής δομής,
  • Ενίσχυση της διοίκησης με έμπειρα στελέχη σε θέματα αναδιαρθρώσεων.