ΜΕΝΟΥ
Ανάπτυξη Διαχειριστικών Ποιότητας (ISO)

Τα Συστήματα Ποιότητας ISΟ μέσα από μια δομημένη μέθοδο καταγραφής, προσδιορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις εγκατάστασης, διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Σκοπός των Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας  είναι η τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών. Η πιστοποίηση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις δομημένες και τις ευρέως αποδεκτές απαιτήσεις των προτύπων της σειράς ISO, αποτελεί την πλέον διαδεδομένη προσέγγιση τεκμηρίωσης της αξιοπιστίας της ποιότητας και ασφάλειας των προσφερόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με στόχο την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών που έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την προσαρμογή και την πιστοποίηση των οργανωτικών και παραγωγικών λειτουργιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και standards, καθώς και την βελτιστοποίηση των επιμέρους διαδικασιών της επιχείρησης για αποτελεσματικότερους ελέγχους των λειτουργιών αυτών, και οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων ISO 22000:2018.
  • Οργάνωση εργαστηρίων κατά τα πρότυπα ΕΝ 45000.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας ΙSO 45001:2018
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015.
  • Ανάπτυξη & Εγκατάσταση συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας για Ενδιάμεσους Φορείς υλοποίησης προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.