ΜΕΝΟΥ
Business Continuity Management

Η διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management) είναι μία σειρά απο διαδικασίες πρόληψης και ανάκαμψης για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών για μια επιχείρηση. Το Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan) υπάρχει για να αποφευχθούν τυχόν συμβάντα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν είτε σε σημαντικές οικονομικές, τεχνολογικές απώλειες  είτε σε αποτυχία επίτευξης των κύριων στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση.

Το Business Continuity Plan πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης, όπως η απώλεια πελατών, η διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού, η τυχόν σοβαρή ζημιά στις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις, κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός, υπολογιστές/πόροι δικτύου), οι φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιά, διακοπή υδροδότησης – ηλεκτροδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλημμύρες) καθώς και κάποια μορφή πανδημίας (όπως π.χ. ο CONVID-19).

Ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας περιγράφει μια σειρά από σενάρια πιθανών συμβάντων που μπορεί να λάβουν χώρα και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση σε κάθε ένα από αυτά για να επιστρέψει στις τακτικές εργασίες. Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας συντάσσεται εγκαίρως και περιλαμβάνει ενέργειες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για την ελαχιστοποίηση της δυνητικής βλάβης στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια των δυσμενών σεναρίων.

Με εμπειρία σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, η εταιρία μας έχει την ικανότητα να δημιουργεί Σχέδια Επιχειρηματικής Συνέχειας  (Business Continuity Plans) προσφέροντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση, εφαρμογή, έλεγχο και διατήρηση του συστήματος  Business Continuity.