ΜΕΝΟΥ
Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία επικεντρώνονται στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων.

Τα χρηματοδοτούμενα δάνεια είναι κατάλληλα για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, για απόκτηση παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή απλά για να χρηματοδοτήσουν την αυξανόμενη ανάγκη τους για κεφάλαιο κίνησης

Η Ευρωπαική Ένωση χορηγεί χρηματοδότηση σε όλα τα είδη εταιρειών και διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτήσεων όπως επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη είναι ένα πλάνο χρηματοδότησης – δανειοδότησης της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Τα χρηματοδοτούμενα δάνεια είναι εφάπαξ χρηματοδότηση, τα οποία εξοφλούνται βάση ενός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και αφορούν:

Ι. Χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαια κίνησης για:

  • Εισαγωγή νέων προϊόντων.
  • Χρηματοδότηση κενών εισπραξιμότητας λόγω καθυστερημένων απαιτήσεων.
  • Χρηματοδότηση πληρωμών προς προμηθευτές και υποεργολάβους.

ΙΙ. Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησης:

  • Απόκτηση ή αντικατάσταση μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.
  • Απόκτηση ή ανέγερση ακινήτων διοικητικών, εμπορικών ή παραγωγής.
  • Ανακαίνιση ακινήτων διοικητικών, εμπορικών ή παραγωγής.