ΜΕΝΟΥ
Risk Management

Η διαχείριση κινδύνων (Risk Management) επιδιώκει να βελτιώσει την πιθανότητα θετικών συνεπειών και να μειώσει την πιθανότητα αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση πιθανών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τους στόχους ενός οργανισμού.

Η εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk Assessment) είναι μια συστηματική εξέταση όλων των παραγωγικών, οικονομικών, διοικητικών λειτουργιών μίας επιχείρησης με σκοπό τον εντοπισμό των σημαντικών κινδύνων  και ποια περαιτέρω μέτρα ελέγχου πρέπει να ληφθούν για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο.

Κάθε εκτίμηση κινδύνου επιδιώκει τις ακόλουθες βασικές εργασίες:

  • Προσδιορισμός των συγκεκριμένων στοιχείων  που πρέπει να προστατευτούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προϊόντα, φήμη, αλυσίδα εφοδιασμού, ιδιόκτητες πληροφορίες, υπαλλήλους της εταιρείας και άλλα.
  • Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις λειτουργίες της επιχείρησης.
  • Προσδιορισμός της κρισιμότητας του κάθε συμβάντος κινδύνου, ορίζοντας την κρισιμότητα ως το αποτέλεσμα της πιθανότητας εμφάνισης πολλαπλασιασμένο επί τον αντίκτυπο του γεγονότος στην εταιρεία.

Tα σχέδια ανάλυσης κινδύνων (Risk Assessment Plans) που εκτελούνται από την εταιρία μας, βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας και εκτελούνται από έμπειρους εμπειρογνώμονες εκπαιδευμένους στον τομέα της εκτίμησης κινδύνου.