ΜΕΝΟΥ
Οι Υπηρεσίες μας
.01
Επιδοτούμενα Προγράμματα
Tα επιδοτούμενα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης. Έτσι  δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να αναπτύξουν μια στοχευμένη στρατηγική ώστε η αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες  προκλήσεις  που παρουσιάζονται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία μας αποσκοπούν αρχικά στην ενημέρωση και  προετοιμασία  των επιχειρήσεων σχετικά με προγράμματα επιδοτήσεων που  υπάρχουν και τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτά.  Διαθέτοντας πλούσια και εξειδικευμένη εμπειρία στον χώρο των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων αναλαμβάνουμε την σύνταξη της τεχνοοικονομικής μελέτης, την προετοιμασία του απαραίτητου φακέλου υποψηφιότητας, την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, την παρακολούθηση και την υποστήριξή του μέχρι την τελική αποπληρωμή. Η εταιρία έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στο χώρο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων και έχει επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων που κατέχουν ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. Τα επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά – επιχειρησιακά προγράμματα όπως ενδεικτικά είναι:
 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016.
 • Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
 • ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 • Νέες Κοινοτικές πρωτοβουλίες CLLD
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020.
περισσότερα
.02
Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία επικεντρώνονται στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων. Τα χρηματοδοτούμενα δάνεια είναι κατάλληλα για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, για απόκτηση παγίων στοιχείων του ενεργητικού ή απλά για να χρηματοδοτήσουν την αυξανόμενη ανάγκη τους για κεφάλαιο κίνησης Η Ευρωπαική Ένωση χορηγεί χρηματοδότηση σε όλα τα είδη εταιρειών και διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτήσεων όπως επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη είναι ένα πλάνο χρηματοδότησης - δανειοδότησης της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Τα χρηματοδοτούμενα δάνεια είναι εφάπαξ χρηματοδότηση, τα οποία εξοφλούνται βάση ενός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και αφορούν: Ι. Χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαια κίνησης για:
 • Εισαγωγή νέων προϊόντων.
 • Χρηματοδότηση κενών εισπραξιμότητας λόγω καθυστερημένων απαιτήσεων.
 • Χρηματοδότηση πληρωμών προς προμηθευτές και υποεργολάβους.
ΙΙ. Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησης:
 • Απόκτηση ή αντικατάσταση μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.
 • Απόκτηση ή ανέγερση ακινήτων διοικητικών, εμπορικών ή παραγωγής.
 • Ανακαίνιση ακινήτων διοικητικών, εμπορικών ή παραγωγής.
περισσότερα
.03
Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
Οι συνεχείς αλλαγές του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στα μεταβαλλόμενα χρηματοοικονομικά δεδομένα και για τον λόγο αυτόν απαιτείται να υπάρχει στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός που να οδηγεί σε αναδιοργάνωση των διοικητικών, διαχειριστικών και παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον αποτελούν και μια ευκαιρία ριζικής αναδιάρθρωσης της λειτουργίας πολλών εξ’ αυτών με στόχο:
 • την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ρευστότητας και ανταπόκρισης στα χρηματοδοτικά βάρη και τις λοιπές υποχρεώσεις,
 • τη δημιουργία βασικών προϋποθέσεων σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Η εταιρία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό παρέχει υπηρεσίες που αφορούν:
 • Υλοποίηση Μελέτης Διαγνωστικού Ελέγχουγια τον εντοπισμό του συνόλου των κρίσιμων θεμάτων και σημαντικών ευκαιριών  για την επιχείρηση,
 • Διαμόρφωση Προτάσεων για την χρηματοοικονομική ή/και την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης,
 • Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσηςμε μετρήσιμα και συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική αναδιάρθρωση της επιχείρησης σε θέματα όπως (ενδεικτικά):
  • Ρυθμίσεις με τράπεζες,
  • Ανάπτυξη πωλήσεων και εργασιών,
  • Μείωση λειτουργικού κόστους,
  • Αναδιάταξη επιχειρηματικής δομής,
  • Ενίσχυση της διοίκησης με έμπειρα στελέχη σε θέματα αναδιαρθρώσεων.
περισσότερα
.04
Ανάπτυξη Διαχειριστικών Ποιότητας (ISO)
Τα Συστήματα Ποιότητας ISΟ μέσα από μια δομημένη μέθοδο καταγραφής, προσδιορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις εγκατάστασης, διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Σκοπός των Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας  είναι η τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών. Η πιστοποίηση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις δομημένες και τις ευρέως αποδεκτές απαιτήσεις των προτύπων της σειράς ISO, αποτελεί την πλέον διαδεδομένη προσέγγιση τεκμηρίωσης της αξιοπιστίας της ποιότητας και ασφάλειας των προσφερόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με στόχο την εφαρμογή προτύπων και κανονισμών που έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την προσαρμογή και την πιστοποίηση των οργανωτικών και παραγωγικών λειτουργιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και standards, καθώς και την βελτιστοποίηση των επιμέρους διαδικασιών της επιχείρησης για αποτελεσματικότερους ελέγχους των λειτουργιών αυτών, και οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων ISO 22000:2018.
 • Οργάνωση εργαστηρίων κατά τα πρότυπα ΕΝ 45000.
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας ΙSO 45001:2018
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015.
 • Ανάπτυξη & Εγκατάσταση συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας για Ενδιάμεσους Φορείς υλοποίησης προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.
περισσότερα
.05
Business Continuity Management
Η διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Management) είναι μία σειρά απο διαδικασίες πρόληψης και ανάκαμψης για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών για μια επιχείρηση. Το Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan) υπάρχει για να αποφευχθούν τυχόν συμβάντα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν είτε σε σημαντικές οικονομικές, τεχνολογικές απώλειες  είτε σε αποτυχία επίτευξης των κύριων στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση. Το Business Continuity Plan πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης, όπως η απώλεια πελατών, η διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού, η τυχόν σοβαρή ζημιά στις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις, κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός, υπολογιστές/πόροι δικτύου), οι φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιά, διακοπή υδροδότησης – ηλεκτροδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλημμύρες) καθώς και κάποια μορφή πανδημίας (όπως π.χ. ο CONVID-19). Ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας περιγράφει μια σειρά από σενάρια πιθανών συμβάντων που μπορεί να λάβουν χώρα και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση σε κάθε ένα από αυτά για να επιστρέψει στις τακτικές εργασίες. Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας συντάσσεται εγκαίρως και περιλαμβάνει ενέργειες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για την ελαχιστοποίηση της δυνητικής βλάβης στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια των δυσμενών σεναρίων. Με εμπειρία σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, η εταιρία μας έχει την ικανότητα να δημιουργεί Σχέδια Επιχειρηματικής Συνέχειας  (Business Continuity Plans) προσφέροντας ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση, εφαρμογή, έλεγχο και διατήρηση του συστήματος  Business Continuity.
περισσότερα
.06
Risk Management
Η διαχείριση κινδύνων (Risk Management) επιδιώκει να βελτιώσει την πιθανότητα θετικών συνεπειών και να μειώσει την πιθανότητα αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση πιθανών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τους στόχους ενός οργανισμού. Η εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk Assessment) είναι μια συστηματική εξέταση όλων των παραγωγικών, οικονομικών, διοικητικών λειτουργιών μίας επιχείρησης με σκοπό τον εντοπισμό των σημαντικών κινδύνων  και ποια περαιτέρω μέτρα ελέγχου πρέπει να ληφθούν για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο. Κάθε εκτίμηση κινδύνου επιδιώκει τις ακόλουθες βασικές εργασίες:
 • Προσδιορισμός των συγκεκριμένων στοιχείων  που πρέπει να προστατευτούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προϊόντα, φήμη, αλυσίδα εφοδιασμού, ιδιόκτητες πληροφορίες, υπαλλήλους της εταιρείας και άλλα.
 • Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις λειτουργίες της επιχείρησης.
 • Προσδιορισμός της κρισιμότητας του κάθε συμβάντος κινδύνου, ορίζοντας την κρισιμότητα ως το αποτέλεσμα της πιθανότητας εμφάνισης πολλαπλασιασμένο επί τον αντίκτυπο του γεγονότος στην εταιρεία.
Tα σχέδια ανάλυσης κινδύνων (Risk Assessment Plans) που εκτελούνται από την εταιρία μας, βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας και εκτελούνται από έμπειρους εμπειρογνώμονες εκπαιδευμένους στον τομέα της εκτίμησης κινδύνου.
περισσότερα